מחירון

תקנון הנחת חיילים/סטודנטים/ילדים:

*  ההנחה תיכנס לתוקף רק לאחר אישור החברה, ועדכון המשתמש באפליקציה כזכאי להטבה.

* יש לשלוח תעודה מזהה + מסמך רלוונטי לכתובת המייל
PadelisraelMNG@gmail.com
ולהמתין לאישור.
* רק לאחר מכן ניתן לקבל את ההטבה.

חיילים:
– רק חיילים בסדיר, לא קבע ולא מילואים.
– יש לשלוח צילום חוגר.

סטודנטים:
 – רק מוסד אקדמאי מוכר על ידי המל"ל.
 – יש לשלוח צילום תעודת סטודנט בתוקף.

ילדים:
– עד גיל 16.
– יש לשלוח תעודה מזהה או ספח הורים עם תאריך לידה.

***החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההטבה בכל עת, באופן גורף או לשנות את אי אלו מהתנאים באופן חד צדדי, על פי החלטתה הבלעדית בלבד וללא צורך לעדכן מי מהלקוחות בכך מבעוד מועד.

X